Furfaro Nicodemo
Nascita :
19-04-1949
Genitori :
Dato mancante
Dato mancante
Peres Norma Edith
Nascita :
15-03-1950
Genitori :
Dato mancante
Dato mancante