Gubana Mario
Nascita :
?
Morte :
?
Genitori :
Dato mancante
Dato mancante
Specogna Giuseppa
Nascita :
08-03-1898
Morte :
?
Genitori :
Specogna Eugenio Antonio
Spagnut Maria Luigia Antonia